Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Foot-Care Melanie & Mind


1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, afspraak en transactie tussen Foot-Care Melanie & Mind te Adinkerke en een cliënt van Foot-Care Melanie & Mind, bij het nemen van een afspraak verklaart de cliënt zich automatisch akkoord met deze voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Foot-Care Melanie & Mind

Foot-Care Melanie & Mind zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Foot-Care Melanie & Mind zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Foot-Care Melanie & Mind melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Foot-Care Melanie & Mind de honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien de cliënt niet aanwezig is op de voorziene afspraak of de afspraak vergeet en de prestatie of deelprestatie niet kan uitgevoerd worden, zal de volledige voorziene prestaties worden aangerekend. De gemaakte kosten worden allen verhoogd met port- en administratiekosten. Foot-Care Melanie & Mind moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien er veelvuldig de afspraak 'vergeten' wordt of last minute verplaatst of geannuleerd wordt kan er gevraagd worden om vooraf het geplande behandeling volledig te betalen.

4. Betaling

Foot-Care Melanie & Mind vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website www.foot-care-melanie.com. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van btw. Foot-Care Melanie & Mind vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Enkel op uitdrukkelijke vraag en in onderlinge toestemming worden er prestaties verricht waarop een factuur wordt gemaakt waarop de klant binnen de 30 dagen na factuurdatum de factuur dient te betalen.

5. Voorschotten

Wanneer een hypnose programma door de cliënt zelf vroegtijdig wordt stopgezet is er geen terugbetaling van de niet-gebruikte sessies mogelijk. De rest van het programma kan ook niet meer op een later tijdstip verder gezet worden.

Indien een geschenkbon als betaling of voorschot werd gebruikt zal deze ook als onkostenvergoeding beschouwd worden bij niet-tijdige annulatie.

Het resterende bedrag wordt ter plaatse betaald op het moment van uw afspraak en dit kan zowel enkel cash.

6. Annulatie

Wegens veelvuldige misbruiken zien wij ons genoodzaakt een reglement op te stellen voor boekingen en annulaties … wij wensen immers onze correcte cliënten een maximale dienstverlening te bieden ten nadele van potentiële cliënten die wat minder verantwoordelijkheidszin en respect hebben…

Van zodra de cliënt op gelijk welke wijze contact met ons opneemt voor een boeking, verklaart hij/zij zich akkoord met alle reglementen en informatie vermeld op deze website. Hij/zij kan deze achteraf niet meer ter discussie stellen.

Wij vragen om een correcte en eerlijke communicatie. Bij een mondelinge reservatie herhalen wij op het einde van het gesprek de reservatie ter controle, het zijn deze gegevens die in het reservatiedagboek komen. Het is dus in uw belang om dit mee te controleren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt.

Annulaties dienen STEEDS per telefoon te gebeuren.

Indien u uw reservatie wenst te annuleren, dan kan dit kosteloos tot 24u voor uw afspraakdatum.

Wanneer een programma door de cliënt zelf vroegtijdig wordt stopgezet is er geen terugbetaling van de niet gebruikte sessies mogelijk. De rest van het programma kan ook niet meer op een later tijdstip verder gezet worden.

Probeer steeds zo vroeg mogelijk telefonisch te annuleren zodat de kosten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.

Gelieve niet via e-mail, sms, Whats App, Messenger, Zoom, …. te annuleren want dan is het mogelijk dat we dit te laat zien.

Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht (ziekte, weersomstandigheden, file, ongeval, panne, staking, geen verlof krijgen, ….)

Indien u zelf iemand vind die uw afspraak wenst over te nemen, behoudt u uw voorschot om later te gebruiken of moet u geen boete betalen. Speel dus zeker en zorg zelf voor vervanging als je verhinderd bent te komen, dan blijf je van de kosten gespaard. Deze regel is niet van toepassing bij vroegtijdige stopzetting van een hypnose programma door de cliënt. In dit geval vervallen de niet-gebruikte sessies, is er geen terugbetaling mogelijk en kunnen de niet-gebruikte sessies niet overgegeven worden aan een derde persoon.

• Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan enkel telefonisch 0493/02.04.83 ten laatste 24u voor de afspraak (NIET via e-mail, sms, Whats App, Messenger, Viber, ….)

• tot 24 u voor uw reservatiedatum = kosteloos

• De behandeling waar men niet voor komt opdagen of niet tijdig wordt geannuleerd – om welke reden dan ook – wordt in rekening gebracht vermeerderd met administratiekosten en verzendkosten. Bij voorafbetaling, wordt deze geplande behandeling afgetrokken van de sessies die nog te goed zijn bij het volgen van een programma.

Er worden geen voorschotten terugbetaald.

7. Personeel in de praktijk.

Foot-Care Melanie heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers of stagiaires, indien Foot-Care Melanie & Mind dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

8. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Foot-Care Melanie & Mind vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Foot-Care Melanie & Mind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Foot-Care Melanie & Mind behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Foot-Care Melanie & Mind zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens mogen wel door Foot-Care Melanie & Mind gebruikt worden voor marketing doeleinden en e-mail marketing uitsluitend voor Foot-Care Melanie & Mind.

9. Geheimhouding

Foot-Care Melanie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Foot-Care Melanie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid

Foot-Care Melanie & Mind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Foot-Care Melanie & Mind is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Foot-Care Melanie & Mind is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

11. Garantie

Foot-Care Melanie & Mind geeft de cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandeling van nagels lakken. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd

• De cliënt de nagels niet correct heeft laten drogen

12. Beschadiging & diefstal

Foot-Care Melanie & Mind heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Foot-Care Melanie & Mind meldt diefstal altijd bij de politie.

13. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de dag na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Foot-Care Melanie & Mind.

Foot-Care Melanie & Mind moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Foot-Care Melanie & Mind de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De behandeling kan nooit cash of per overschrijving teruggevorderd worden.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Foot-Care Melanie & Mind het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgave van redenen. In de praktijk geld tevens een volledig rookverbod.

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen Foot-Care Melanie & Mind en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Veurne is bevoegd.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandstalige tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.Foot-Care Melanie & Mind, Alberic Florizoonelaan 7, 8660 Adinkerke (De Panne)

e-mail: [email protected]

Comm. V. Melanie Vrijgesteld van BTW: BE0632.778.510 Bankrekening: BE63 7360 1730 8908 BIC: KREDBEBB

0